Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording 2017

De kampen in 2017 zijn wederom goed verlopen. Ruim 50 vrijwilligers begeleidden 83 kinderen tijdens vijf zomerkampen in Mill, Stevensbeek en Bergen (L). Het aantal kinderen is ten opzichte van vorig jaar licht gedaald. Met name de aanmelding van kinderen in de leeftijdscategorie 11-12 jaar bleef achter bij de verwachting, dit ondanks extra inzet van PR en communicatie. Voor de SOR is het aantal aanmeldingen, maar ook de input van de betrokken vrijwilligers, aanleiding om de aard en opzet van de kampen te evalueren en mogelijk te herzien.

In 2017 kende de SOR een mutatie in het bestuur. Annette Koudenberg trad af als secretaris; een opvolger is vooralsnog niet gevonden. Eind 2017 gaf voorzitter Vincent Scholte aan af te treden per 2018. Ook voor de heer Scholte is nog geen opvolger gevonden.

De financiële positie van de SOR is in 2017 stabiel te noemen. De bijdrages van de Gemeente Nijmegen en de Stichting Dorodarte zorgden voor een stevige basis waarmee de SOR aan de slag kon. Daarnaast is het aantal giften stabiel gebleven en is voor de meeste kinderen een reëel bedrag betaald door de ouders, verzorgers of de Stichting Leergeld. Het overschot in 2017 bedraagt in totaal € 58,62. Dit overschot is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Er is nog steeds geen beloningsbeleid bij de SOR. Hier vindt u de financiële verantwoording.