Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording 2019

Jaarverslag 2019

De kampen in 2019 zijn goed verlopen. Bijna 50 vrijwilligers begeleidden 75 kinderen tijdens vier zomerkampen in Mill, Stevensbeek en Bergen (L). Het aantal kinderen is stabiel ten opzichte van vorig jaar. Verreweg de meeste kinderen die mee op kamp gingen, kwamen uit de leeftijdsgroepen 7-8 en 9-10. De aanmelding van kinderen in de leeftijdscategorie 11-12 is licht gestegen ten opzichte van eerdere jaren, mede door extra inzet van PR en communicatie. Ook dit jaar ging weer een substantieel aantal kinderen die uit huis geplaatst zijn, onder toezicht staan of anderszins in bijzondere en/of moeilijke omstandigheden zitten. Dit past bij het uitgangspunt van de SOR om vakantiekampen aan te bieden voor alle kinderen, en in het bijzonder gastvrij te zijn voor kinderen die vanwege voornoemde omstandigheden niet op vakantie kunnen.

Voor de SOR was het aantal aanmeldingen in voorgaande jaren, maar ook de input van de betrokken vrijwilligers, aanleiding om de aard en opzet van de kampen te evalueren en per 2019 geleidelijk te herzien. De jongste leeftijdsgroepen werden hernoemd tot Ontdekkers (7-8) en Avonturiers (9-10). In beide kampen werden meisjes en jongens geplaatst. De kampen voor de oudste leeftijdsgroepen werden nog wel gescheiden aangeboden. Voor de Avonturiers betekende dit een eerste gemengde editie voor kinderen en kampleiding. Alle betrokkenen kijken er positief op terug. In nauw overleg met vrijwilligers, kampleiding en bestuur, bekijkt de SOR of in de nabije toekomst alle kampen gemengd aangeboden kunnen worden. Daarnaast zal de SOR in 2020 nieuwe kamplocaties gaan gebruiken.

In 2019 werd het bestuur gevormd door Martijn Goudbeek (voorzitter), Mirna de Ruijter (secretaris) en Joost Vrieler (penningmeester). Het bestuur werd ondersteund op het gebied van communicatie, werving en organisatie door Suzan de Jong, Emile Pennings en Simone Theunissen.

De financiële positie van de SOR is in 2019 verbeterd. De bijdrages van de Gemeente Nijmegen, de Fundatie Van den Santheuvel Sobbe, de Stichting Weeshuis der Doopsgezinden, de Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis en de Stichting Dorodarte zorgden voor een stevige basis waarmee de SOR aan de slag kon. De omvang van kleine particuliere giften is licht gedaald. Voor de meeste kinderen is een reëel bedrag betaald door de ouders, verzorgers of de Stichting Leergeld. Het overschot in 2019 bedraagt in totaal € 3.128,63. Een deel van het overschot zal worden gereserveerd om in 2020 nieuw materiaal aan te kunnen schaffen voor de gemengde kampen, gebaseerd op input van de vrijwilligers en de eisen die nieuwe locaties voor de kampen met zich meebrengen. Het resterende deel wordt toegevoegd aan het bescheiden eigen vermogen.

De financiële basis van de SOR bestond de laatste jaren uit inkomsten uit subsidies/donaties, ouderbijdrages en kleine particuliere giften die alle drie ongeveer even groot van omvang waren. Het bestuur merkt dat, hoewel het aantal vaste periodieke giften gestaag is gegroeid, het volume van de kleine particuliere giften geleidelijk slinkt. Nieuwe wetgeving met betrekking tot privacy maken gerichte fondsenwerving bij particulieren ook niet eenvoudiger. Dit noopt de SOR tot het vergroten van het aandeel van subsidies en donaties van particuliere stichtingen op het gebied van sociaal-maatschappelijk werk en welzijn en de gemeente. De afgelopen jaren heeft de SOR hier positieve ervaringen mee gehad. 

Er is nog steeds geen beloningsbeleid bij de SOR. Hier vindt u de financiële verantwoording.